Ochrana osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Tento dokument poskytuje informace o tom, jaké osobní údaje jsou v rámci  České F1 ligy (dále jen ČF1L) shromažďovány, jak je nimi nakládáno, z jakých zdrojů jsou získávány, k jakým účelům využívány, komu jsou poskytnuty, kde je možné získat informace o zpracovávaných osobních údajích a jaká jsou provedena opatření pro zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje a doba jejich zpracování

Osobní údaje zpracováváme v souladu s legislativou upravující oblast ochrany osobních údajů, mj. nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Vedeme evidenci zpracovávaných osobních údajů a jsme správci těchto údajů.
Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pro určité, výslovně vyjádřené zákonné účely, při kterých je poskytnutí našich služeb vázáno na zpracování osobních údajů, nebo na základě souhlasu fyzické osoby, kdy souhlas se zpracováním může být odmítnut případně kdykoliv odvolán.
Shromažďujeme identifikační osobní údaje umožňující identifikaci fyzické osoby, kontaktní osobní údaje pro komunikaci a další upřesňující informace související s poskytovanými službami a činnostmi ČF1L. Kontaktními údaji se rozumí zejména e-mailová adresa a další upřesňující informace.
Informovaný souhlas se zpracováním a používáním Vašich údajů poskytujete vyplněním těchto ůdajů na Vašem profilu,
Osobní údaje zpracováváme po dobu stanovenou právními předpisy v případě zákonného zpracování, po dobu definovanou oprávněným zájem nebo po dobu platnosti uděleného souhlasu. Po skončení doby zpracování provedeme jejich likvidaci výmazem.

Získávání osobních údajů

Od Vás na základě vyplnění svého profilu na ČF1L nebo jiného zákonného účelu;
Od dalších správců osobních údajů s Vaším souhlasem s předáním osobních údajů;
Z veřejně přístupných zdrojů, rejstříků, seznamů a evidencí s prokazatelným původem osobních údajů.

Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v souvislosti s poskytovanými službami a pro zajištění všech činností vyžadovaných k jejich plnění;
Pro naši vnitřní potřebu, pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů, pro vyhodnocování obchodní činnosti, ke zvyšování kvality námi poskytovaných služeb
Pro další účely, například rozšiřování portfolia poskytovaných produktů a služeb; pro informování o nových službách; pro rozšiřování nabídky služeb pro naše členy ve spolupráci s partnery.

Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů na ČF1L je pod stálou kontrolou fyzického i technického zabezpečení. Při zpracování využíváme bezpečnostních kontrolních a technických mechanismů zajišťující ochranu zpracovávaných údajů v nejvyšší možné míře před neoprávněným přístupem, neoprávněným přenosem, před ztrátou nebo zničením a před jiným možným zneužitím;
Veškeré osoby, které s osobními údaji pracují v rámci plnění svých pracovních či smluvně daných povinností, jsou vázány mlčenlivostí danou legislativou nebo smluvním vztahem, mlčenlivost trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám.

Poskytování osobních údajů

Při poskytování služeb nepředáváme osobní údaje třetím osobám, mimo ČF1L, s vyjímkou subjektů veřejné moci a státním orgánům při plnění zákonných povinností.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

V případě zpracování na základě informovaného souhlasu vždy svobodně rozhodnete, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytnete, případně omezíte, nebo odmítnete souhlas udělit. Jsme vázáni rozsahem poskytnutého souhlasu;
Poskytnutý souhlas můžete kdykoliv odvolat; kontakty pro odvolání souhlasu jsou uvedeny na stránkách www.ceskaF1liga.cz – admini ligy.
V případě odmítnutí udělení souhlasu nebo odvolání již poskytnutého souhlasu, ukončíme zpracování osobních údajů v co nejbližším možném termínu, který je stanoven technickými a organizačními možnosti;
Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné opět kdykoliv udělit.

Plnění práva na přístup k osobním údajům

Veškeré kontaktní údaje, postupy jak uplatnit právo na přístup a podat žádost jsou uvedeny na našich webových stránkách www.ceskaf1liga.cz
Poskytujeme na základě Vaší žádosti informace o námi evidovaných a zpracovávaných osobních údajích, které o Vás vedeme.
Můžete kontaktovat kteréhokoli našeho administrátora.
Připravíme a bez zbytečného odkladu Vám předáme informace domluveným požadovaným způsobem tak, aby byla zajištěna zároveň ochrana Vašich práv.

Oprava vedených osobních údajů

Pro řádné poskytování našich služeb je nutné mít správné a přesné osobní údaje. Je důležité nám oznámit jakoukoliv změnu osobních údajů, formou úpravy Vašeho profilu. V případě oznámení o změně provedeme neprodleně opravu v našich evidencích. Pokud při zpracování zjistíme vlastní aktivitou, že osobní údaje nejsou pravdivé či aktuální, vyzveme Vás k opravě a pokud nedojde k potvrzení, údaje vymažeme.

Podání námitky, odvolání souhlasu a další požadavky

Máte možnost kdykoliv uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas, zažádat o změnu rozsahu souhlasu, vznést dotaz nebo požadavek z oblasti ochrany osobních údajů.
Můžete se obrátit s námitkou nebo podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Kontakty pro přijetí požadavků v oblasti ochrany osobních údajů
Můžete se obrátit s požadavkem na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů, případně s námitkou nebo dotazem následujícím způsobem:
- E-mailem  martinsl@seznam.cz
- kontaktováním kteréhokoli administrátora
- soukromou zprávou v rámci webových stránek
Kontakty jsou uvedeny na našich webových stránkách v profilech jednotlivých členů.

Předzávodní info

Další závody

.: 16.6. 20:00 VC Kanady, 53 kol
.: 23.6. 20:00 Sprint Rakousko 18, 26 kol
.: 30.6. 20:00 VC Rakouska , 53 kol
.: 6.7. 12:00 Sraz ČF1L, 0 kol

Shoutbox


Anketa

anketa není aktivní

ukázat ankety

Teamspeak
Akce partnerů

Sponzoři

Pepa_MOTOLevne-okapy.cz