Pravidla ČF1L

Interaktivní pravidla ČF1L
Základní informace

Červený text je vždy aktivní tlačítko k přesměrování.


• Základním informačním zdrojem jsou webové stránky na adrese www.ceskaf1liga.cz
Veškerá komunikace v případě výpadku herního serveru běží na webových stránkách v „Shoutboxu“.
V případě výpadku webových stránek je náhradou facebooková stránka ligy.
• Každý člen musí být zaregistrován na webu, serverech i TS pouze pod svým pravým jménem (duplicitní účet pod smyšleným
nebo cizím jménem je přísně zakázán). Za takové porušení může být udělen až trvalý BAN.
• Přihlášením do soutěže se jezdci zavazují, k dodržování pravidel, dohod a nařízení ČF1L a budou se vždy chovat dle zásad fair play, nehledě na absenci určitého pravidla.
• Za hrubé nebo opakované porušení pravidel ČF1L si vedení ligy vyhrazuje právo účastníka vyloučit.
• Bez souhlasu vedení ČF1L není povolená žádná reklamní činnost.
• Heslo pro přístup na všechny servery a TS je: nazdar

Šampionát ČF1L

Každý jezdec který požádá vedení ligy o účast v šampionátu obdrží, dle uvážení vedení, licenci nutnou k účasti, umístění a bodování v šampionátu ČF1L a zařadí ho do výkonnostní skupiny dle stanoveného KLÍČE.
Do jednotlivých závodů je povinnost se ZAREGISTROVAT. nejméně 24 hodin předem. Neregistrováním do závodu se vystavujete PENALIZACI. i případné nemožnosti startu.

Závodní večer
(standard NEDĚLE) : 20:00 Q1+Q2, cca. 20:25 Warm-Up, cca. 20:35 start závodu

Je důrazně doporučeno používat TeamSpeak (komunikace s kolegy a maršálem). Veřejný chat je přísně zakázán s výjimkou zpráv :
„RR“ – žádost o restart závodu (smí použít pouze jezdec poškozený jiným jezdcem, ne vlastní vinou) ,
„V“ – požadavek na vyšetření incidentu nebo porušení pravidel
„I“ – žádost o spojení přes TS s maršálem.
Zneužití (neoprávněná žádost či opakovaná k jedné události) bude trestáno jako neoprávněný chat.

Jezdec je povinen seznámit se před připojením na závodní server s aktuálními informacemi pro ten který závod, uvedenými v sekci Předzávodní info, na hlavní stránce webu ČF1L.
Kvalifikace
Jezdec nesmi vyjet z boxu na trať v době kdy je jasné, že nestihne najet do měřeného kola v řádném čase. V případě, že se tak stane, je povinen monopost okamžitě odstavit a použít ESC.
Q1 - účastní se všichni jezdci dle startovní listiny. K dispozici mají 15 minut bez omezení kol. Z této kvalifikace se určí TOP10 jezdců, kteří postoupí do Q2 a pozice na startu 11 až 22.
Q2 - účastní se pouze 10 nejlepších pilotů, jejich časy z Q1 se mažou a mají dalších 5 minut bez omezení kol. Tato část určí konečné pozice 1. až 10. U těchto jezdců platí povinnost použít na start závodu pneumatiky stejné směsi na které zajeli svůj postupový čas do Q2. Ostatní jezdci (11-22) během Q2 nevyjíždějí a zůstanou stát v boxech !!!
ESC lze použít v boxech u svého stání, nebo když se již jezdec nezúčastní dalšího průběhu kvalifikace. Výjimku může udělit maršál na žádost jezdce, který byl poškozen jiným jezdcem. V Q1 je nutný souhlas maršála. V Q2 je rozhodnutí o opětovném výjezdu po zadání „V“ na jezdci a incident bude prošetřen do začátku závodu. V případě že na trať nevyjede, vystavuje se DQ pouze z Q2, pokud vyjede a bude určen jako viník (i částečný), bude potrestán DQ z celé kvalifikace.
Warm-Up
Délka Warm-Up je 10 min. a je povolen chat, změna setupu a pneu.
Závod
Závodu se účastní jezdec, jehož kvalifikační čas je max. 107% času vítěze Q1 (pravidlo 107%).
Závod v délce cca 75% reálného závodu je odstartován zhasnutím startovacích světel na startu bezprostředně po odjetí zaváděcího kola.
Během zastávek nelze doplňovat palivo, pouze měnit směs pneumatik (povinnost použít nejméně dvě různé směsi, s výjimkou, kdy jezdec použije jednu z mokrých směsí), měnit lze úhel křídel a tlak pneumatik. Během jízdy lze měnit MIX paliva, Boost motoru a rozložení váhy brzd.
Pokud se jezdec nestihne připravit na start závodu nebo byl potrestán startem z boxu, startuje z boxové uličky (v případě více jezdců v uličce, má přednost dříve najetý jezdec a na trať smí vyrazit po rozsvícení zeleného světla), především je pak nutné dbát zvýšené opatrnosti v první zatáčce (T1) a v prvním kole všeobecně.

Při výjezdu z boxu je nutno po celý večer dodržovat výjezdovou čáru, při kontaktu pneumatiky a výjezdové čáry, přímo sousedící s tratí, bude jezdec penalizován posunem v kvalifikaci o -1 pozici v závodě +5s k času závodu, v případě, že maršál shledá najetí za úmyslné nebo tím ohrozil či omezil jezdce na trati (netýká se Q)..V případě zavinění kolize bude trest za incident připočten. Při výjezdu z boxů, zařazení se do ideální stopy má vždy přednost jezdec na trati a to i jezdec o kolo zpět.

V případě, že maršál rozhodne o restartu závodu např. po více kolizích
- skupina A - pouze ve velmi výjimečných případech
- skupina B - start za Safety Car

Pravidla Safety Car
Start za SC - všechny monoposty se seřadí za SC v pořadí dle startovní pozice. Takto projedou celé první kolo. Na konci kola již SC zajede do boxů a závod pokračuje klasicky, jako když SC zajíždí do boxů. Celé první kolo po fázi SC je zakázáno použití DRS.

V případě, že se maršál rozhodne pouze pro výjezd SC (ne restart), o jeho zajetí do boxů rozhoduje on.
Po celou dobu jakékoli fáze SC je zakázáno předjíždět, s výjimkou jezdců o kolo zpět, aby mohli dojet pole do stejného kola.
Jezdec může standardně předjet jiný monopost až sám projede cílovou čáru kola, ve kterém zajel SC do boxů. Opustí-li jezdec trať všemi čtyřmi koly, musí se zařadit do pole na pozici na které se vrátí na trať a již se nesmí vrátit na svou původní pozici. Stejné pravidla platí i pro případ, že nebude restart závodu, ale jen výjezd SC. Pokud není k dispozici maršál, nahrazuje funkci SC vedoucí jezdec závodu, po 4 a více zprávách RR v chatu a jeho rychlost nesmí překročit 200 km/h. Na veřejném chatu zadá zprávu o převzetí funkce SC (např. SC..SC..SC) a nejméně ½ kola před ukončením SC, zprávu o ukončení (např. SC OFF).

Jezdec je povinen respektovat signalizované vlajky:
Po projetí cílem (konec závodu) je zakázáno úmyslně bourat nebo se chovat v rozporu s běžnou jízdou. Jezdec by měl dojet do boxů (preferováno) nebo bezpečně monopost odstavit a dát ESC. Odpojit ze serveru se může jezdec až všichni jezdci dokončí závod. Toto porušení bude automaticky potrestáno startem z konce pole v následném závodě.

Jezdec má nárok na body do Poháru jednotlivců i Poháru konstruktérů dle dosaženého pořadí a stanovených podmínek.
Výsledky a další údaje k závodu lze zjistit na webových stránkách v sekci „VÝSLEDKY“
Výsledek závodu může být na základě dodatečných penalizací upraven.


Penalizace, protesty a odvolání

Pokud jezdec poruší pravidla ligy, slušného chování nebo fair play, může být penalizován přímo v závodě nebo dodatečně po závodě. Veškeré incidenty řeší maršál, v případě jeho nepřítomnosti se řeší incidenty po závodě ustanoveným maršálem. Maršál by měl v závodě řešit všechny přestupky označené v chatu písmenem “V” a podané protesty po závodě. Takto podaný protest je pro členy ligy anonymní a jeho zadavatel nebude nikde uveden. Maršál má právo také řešit porušení pravidel kterého si sám všiml (v případě, že chce takovou situaci řešit po závodě, musí o tom informovat potencionálního viníka během nebo bezprostředně po závodě) a má také právo udělit výjimečný trest, mimo uvedený rozsah, který vysvětlí a obhájí. Stanovená penalizace se bude prioritně vztahovat k tomu závodu nebo části závodního večera ve kterém k porušení došlo. Nebude-li toto možné, bude penalizace uplatněna při nejbližší příležitosti (další závodní večer).
Jakékoli úmyslné omezování, ohrožování či blokování je zakázáno, stejně tak jako vynucování si přednosti v místě, kde je to pro kohokoli nebezpečné (např.zatáčka).
Jezdec poruší pravidla limitů tratě pokud ani jedním kolem neudrží kontakt s tratí nebo s jeho přilehlou bílou čarou (alternativně žlutou). Kontrola musí být provedena ze Server replay a pro Q je bráno pouze nejrychlejší kolo, nepožádá - li jezdec o započítání jiného - čistého kola. Za každé překročení limitu tratě bude jezdec penalizován +1 sekunda k výslednému času (v závodě je možné porušit limit tratě 3x beztrestně, každý další výjezd podléhá penalizaci).
Penalizace všeobecně se vztahují k té části víkendu, ve které k pochybení došlo. Nebude -li možno aplikovat trest ihned, přesouvá se trest na stejnou část víkendu následujícího. Jezdec penalizovaný za limity tratě má právo podat protest v rámci odvolání do dalších 24 hodin na jiné jezdce za limity, formou výpisu obsahujícího kolo a čas přestupku.

Maršál má právo vyřadit jezdce ze závodu, např. nemůže pokračovat v jízdě, úmyslně či opakovaně poškozuje soupeře nebo nedodržuje základy fair play a také pokud má jezdec problémy s konektivitou.

Aby bylo možné posuzovat incidenty jednotně, řídí se maršálové a odvolací komise PENALIZAČNÍM PŘEDPISEM.

• Protesty spojené s odjetým závodem lze podat nejpozději do 24 hodin od startu závodu.
- formou zaslání anonymní zprávy přes Menu > Liga > Protesty v rozsahu - na koho, časová stopa, stručný popis.
• Vyjádření maršála by mělo být do 4 dnů
- s ohledem na rozsah řešení, náročnosti zpracování a časovým možnostem
• Proti rozhodnutí administrátorů ligy nebo maršála se lze odvolat ve lhůtě 24 hodin od vydání.
- odvolání proti trestu je umožněno pouze potrestanému jezdci, výjimečně příslušnému vedoucímu týmu. Toto odvolání řeší odvolací_komise nejpozději do 48 hodin od podání odvolání a o jejím verdiktu již nelze diskutovat.
• Závod bude uzavřen bezprostředně po vyčerpání těchto možností.


Poslední aktualizace 25.7.2020
Česká F1 Liga
Martin Slezar - vedoucí ligy
© Všechna práva vyhrazena.


Předzávodní info

Další závody

S 22/1: 13.2.2022 20:00 Sprint Británie 1 (20 kol)
S 22/1: 13.2.2022 20:00 Sprint Británie 2 (14 kol)
F1 A 22/1: 20.2.2022 20:00 VC Británie (39 kol)
F1 B 22/1: 20.2.2022 20:00 VC Británie (39 kol)
S 22/1: 27.2.2022 20:00 Sprint Rakousko 1 (26 kol)
S 22/1: 27.2.2022 20:00 Sprint Rakousko 2 (18 kol)
F1 A 22/1: 6.3.2022 20:00 VC Rakouska (53 kol)

Shoutbox


Anketa

anketa není aktivní

ukázat ankety

Teamspeak
Akce partnerů

Sponzoři

Levne-okapy.czSerios.cz